top of page

KLUB LOAKE

Klub Loake

Bądź na bieżąco z najnowszymi modelami, wydarzeniami i promocjami.

Odwiedź nasze salony, żeby zapisać się do klubu.

Regulamin Klubu Loake

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego KLUB LOAKE, zwanego dalej Programem.

 2. Organizatorem Programu jest Stylish sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 30, wpisana do Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000524238 prowadzonego przez  Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej Organizatorem.

 3. Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Uczestnikiem.

 4. Program skierowany jest do Uczestników dokonujących zakupów towarów w salonach firmowych Loake na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Lista salonów respektujących członkostwo KLUBU znajduje się na stronie http://www.loakepolska.pl/salony.

 5. Celem Programu jest przyznawanie Uczestnikom Programu świadczeń wskazanych w niniejszym regulaminie. Uczestnictwo w Programie jest nieobowiązkowe oraz nieodpłatne.

 6. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej http://www.loakepolska.pl/a nowych Uczestników przystępujących do Programu od momentu podpisania Formularza Zgłoszeniowego.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie trwania Programu. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu przez Organizatora, zostanie on udostępniony na stronie internetowej http://www.loakepolska.pl/salony oraz w salonach firmowych Loake. Skorzystanie z przywilejów KLUBU LOAKE po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.

2. Przystąpienie do Programu

 1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie zobowiązana jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny w salonach firmowych Loake.

 2. Formularz Zgłoszeniowy o którym mowa w ust. 2.1 powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą i przekazany pracownikowi salonu firmowego Loake. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z Programem potwierdzoną własnoręcznym podpisem składającego Formularz.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania już takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

 4. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o każdorazowych zmianach danych podanych przez siebie w Formularzu Zgłoszeniowym.

 5. Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu poprzez złożenie podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.

3. Program lojalnościowy KLUB LOAKE

 

 1. Uczestnictwo w Programie upoważnia do wzięcia udziału w akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora.

 2. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora. Informacje o promocjach mogą być przesyłane na adres pocztowy, e-mail oraz numer telefonu znajdujące się w bazie danych prowadzonej przez Loake, który został podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

 3. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla członków programu KLUBU LOAKE.

 4. Uczestnicy KLUBU LOAKE otrzymują od Organizatora 20% rabatu na zakup prawideł oraz środków do pielęgnacji marki Loake. Uprawnienie do uzyskania Rabatu przysługuje od chwili przystąpienia do Programu zgodnie z pkt. 2.1 do 2.5. Regulaminu. 

 5. Aby skorzystać z Rabatu, przy transakcji należy poinformować o tym sprzedawcę przed dokonaniem zakupu poprzez podanie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, tak, aby sprzedawca mógł zidentyfikować uczestnika KLUBU LOAKE. 

 6. Organizator ma prawo do zmiany wartości Rabatu (włącznie z wycofaniem Rabatu) lub nadania innych uprawnień z tytułu uczestnictwa w Programie w każdym czasie, z zastrzeżeniem przekazania tej informacji na łamach Regulaminu na stronie http://www.loakepolska.pl/.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nieskorzystania przez Uczestnika z Rabatu w sytuacji w której warunki techniczne istniejące w salonie Loake w momencie dokonywania transakcji, z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie pozwalają na weryfikację uczestnictwa w KLUBIE.

 8. W przypadku zwrotów towarów zakupionych przy użyciu Rabatu, klientowi zwracana jest suma jaką faktycznie zapłacił przy kasie, w tym w szczególności suma po uwzględnieniu rabatu, o którym mowa w ust. 3.4.

 9. Sprzedawca w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta z Rabatu, może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika. Sprzedawca może odmówić honorowania karty KLUBU w przypadku odmowy potwierdzenia tożsamości przez osobę dokonującą zakupów lub w przypadku, gdy w wyniku takiego potwierdzenia okaże się, że osoba ta nie jest Uczestnikiem KLUBU. 

 

4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem KLUB LOAKE należy zgłaszać na adres email mampytanie@loakepolska.pl.

 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony według uznania Organizatora.

 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika mailem zwrotnym.

5. Rezygnacja i wyłączenie Uczestnika z Programu

 1. Uczestnik może zostać wyłączony przez Organizatora z Programu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy:

  • Uczestnik nie przestrzega Regulaminu,

  • Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym,

  • Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Uczestnik może zrezygnować z korzystania z Programu w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji. Rezygnacja z uczestnictwa jest równoznaczna z usunięciem danych z bazy i zamknięciem konta.

 3. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie jest jednoznaczna z zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora.

 4. Informacja o wykluczeniu/potwierdzenie rezygnacji z Programu zostanie wysłane Uczestnikowi na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

 5. Jeśli dane kontaktowe Uczestnika są niezgodne z prawdą, przez co Organizator nie może nawiązać z nim kontaktu w formie wskazanej w Formularzu Zgłoszeniowym, konto Uczestnika może zostać zablokowane do czasu podania aktualnych danych na Formularzu Rejestracyjnym.

6. Zakończenie Programu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie jego trwania.

 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej http://www.loakepolska.pl/ oraz w salonach Loake.

 3. Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu przez Organizatora nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.

 4. W przypadku wznowienia Programu po jego zawieszeniu, każdy Uczestnik zachowuje uprawnienia wynikające z Programu.

7. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Programem, przez umieszczenie na nim swojego podpisu.

 3. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania. Kontakt w tym zakresie z Organizatorem może się odbywać za pomocą adresu e-mail mampytanie@loakepolska.pl

 4. Administrator nie przekazuje danych żadnym odbiorcom w rozumieniu Art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, a jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 5. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, zgodnie z Art. 31 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator danych powierza dane do przetwarzania podmiotom współpracującym jedynie w zakresie realizacji zamówień oraz Programu KLUB LOAKE.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez podania danych oznaczonych, jako obowiązkowe nie jest możliwe przystąpienie do programu. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie wycofana, co równa się z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

8. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu w salonach Loake oraz na stronie internetowej  http://www.loakepolska.pl/.

 2. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez złożenie przez niego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.

 3. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Klubu.

 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

bottom of page